فیلم تشنج داوطلب رکورد گینس برنامه فرمول یک

فیلم لحظه تشنج داوطلب شکستن رکورد زیر آب در برنامه فرمول علی ضیا شبکه یک

فیلم تشنج داوطلب رکورد گینس برنامه فرمول یک

تشنج مرد رکورد شکن در شبکه یک

اتفاقی عجیب در برنامه فرمول یک علی ضیا که امروز صبح چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ رخ داد